Privacyverklaring Van Hunen VerhuizingenWij willen graag dat je veilig gebruik kunt maken van onze website, zodoende houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij je hier goed over informeren. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd op welke wijze jouw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verzameld, hoe we daar mee omgaan en met je je contact op kunt nemen bij vragen omtrent dit onderwerp.

1. Instantie en functionaris persoonsgegevens
Van Hunen Verhuizingen, gevestigd aan Segment 4, 6921 RH Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens :

Van Hunen Verhuizingen
Segment 4 , 6921 RH Duiven
tel : 0316-248845
info@vanhunenverhuizingen.nl

Functionaris gegevensbescherming
Aangezien Van Hunen Verhuizingen soms ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld, dit is Wanda Breur. Voor vragen en opmerkingen is zij te bereiken via het emailadres wanda@vanhunenverhuizingen.nl

2. Verwerking persoonsgegevens

Van Hunen Verhuizingen verwerkt onderstaande persoonsgegevens:
voorletters en achternaam,
geslacht,
adresgegevens,
(mobiel) telefoonnummer
emailadres


Online activiteiten kinderen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming perssonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanhunenverhuizingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel verwerking persoonsgegevens
Van Hunen Verhuizingen verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze diensten uit te voeren. Van Hunen Verhuizingen maakt van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen. Wij verwerken deze op vanhunenverhuizingen.nl de onderstaande functionaliteiten :

Offerte aanvragen
Wanneer je op onze website een offerte plaatst is het van algemeen belang om je gegevens te verzamelen. Op deze manier kunnen wij je offerte in behandeling nemen en verder contact met je opnemen.

Contactformulier
Wanneer je het contactformulier invult met een vraag of opmerking dan is het van algemeen belang dat wij je persoonsgegevens verwerken, zodat we het antwoord op je vraag/opmerkingen kunnen terugkoppelen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Van Hunen Verhuizingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Hunen Verhuizingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Jouw rechten Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Hunen Verhuizingen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanhunenverhuizingen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSNnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen
Van Hunen Verhuizingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Beveiligingsmaatregelen
Van Hunen Verhuizingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@vanhunenverhuizingen.nl. Van Hunen Verhuizingen heeft de onderstaande maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens op onze website zo goed mogelijk te beveiligen.

Tweestapsverificatie
De persoonsgegevens die door Van Hunen Verhuizingen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Hierbij wordt een code vanuit de software gegenereerd en verzonden. Deze code dient vervolgens gebruikt te worden tijdens het inlogproces en is zo optimaal beveiligd.

Software
Onze hostingserver is voorzien van verschillende soorten beveiligingssoftware. Zo is er een firewall geïnstalleerd om alle poorten te beheren, wordt de server dagelijks gescand op infecties door een virusscanner en is er een brute force monitor actief die foutieve loginpogingen bijhoudt en IP adressen waar nodig blokkeert. Verbinding
Door middel van een zogenoemd SSL certificaat is de verbinding tussen je browser en onze server optimaal beveiligd. Alle gegevens worden namelijk versleuteld verzonden. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan “https” en het hangslotje in de adresbalk.

Email
Op vanhunenverhuizingen.nl hebben wij de internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC geactiveerd. Dit zijn technieken om te voorkomen dat jij vanuit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

7. Cookies

Van Hunen Verhuizingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookies een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van onderstaande soorten cookies op onze website.

Functionele cookies
Van Hunen Verhuizingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies
Daarnaast plaatsen wij analytische cookies die het surfgedrag dmv Google Analytics bijhouden en de website verder kunnen verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je hoeft niet bang te zijn dat wij je op de voet volgen , we hebben het laatste segment van je IP-adres verwijderd. Hierdoor is je IP adres anoniem geworden en is deze niet naar jou langer te herleiden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting : https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8. Log-bestanden
Bij iedere toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen website, IP-adres, de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords gebruiken wij als afweer tegen aanvallen, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed-denial-of- service-aanvallen (DDoS), die erop gericht zijn om de toegang tot onze website door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

9. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.